• Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου, 2021

Attica Bank: Συρρίκνωση ζημιών για το 2016

Peristeri News
Απρίλιος27/ 2017

Σημαντική συρρίκνωση των ζημιών ανακοίνωσε για το 2016 η Attica Bank.

Βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων που έδωσε στη δημοσιότητα η τράπεζα, το αποτέλεσμα προ φόρων του Ομίλου για τη χρήση 2016 διαμορφώθηκε σε ζημία 42,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 604,7 εκατ. ευρώ στη συγκριτική χρήση 2015.

Το μετά φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία ύψους 49,8 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 346,8 εκατ. ευρώ της συγκριτικής χρήσης.

Τα συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημία 46,3 εκατ. ευρώ, έναντι ζημίας 333,5 εκατ. ευρώ τη συγκριτική χρήση 2015.

Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 633,9 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση που έληξε την 31/12/2016 οι προβλέψεις για επισφαλείς χορηγήσεις που διενεργήθηκαν ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας το υπόλοιπο των σωρευτικών προβλέψεων σε 1.207,7 εκατ. ευρώ οι οποίες αντιστοιχούν στο 30,3% του συνολικού υπολοίπου των δανείων.

Οι συνολικές προβλέψεις καλύπτουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) κατά ποσοστό 49,7% χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Ο δείκτης κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET1) διαμορφώθηκε σε 14,8%.

Τα λειτουργικά έξοδα, μετά την αφαίρεση των προβλέψεων για γενικούς κινδύνους εκμετάλλευσης, αυξήθηκαν κατά 6,8%. Οι αμοιβές μισθοδοσίας οι οποίες αποτελούν μέρος των λειτουργικών εξόδων αυξήθηκαν κατά την 31/12/2016 κατά ποσοστό 15,4% έναντι της συγκριτικής χρήσης. Εάν αφαιρεθεί το εφάπαξ κόστος του προγράμματος της εθελουσίας εξόδου ύψους 4,7 εκατ. ευρώ που επιβάρυνε τη χρήση 2016, τότε η μεταβολή του συγκεκριμένου κονδυλίου προσαρμόζεται σε αύξηση 5,2% έναντι της συγκριτικής χρήσης.

Σύμφωνα με τον όμιλο, τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε 14,3 εκατ. ευρώ έναντι 16,1 εκατ. ευρώ κατά τη χρήση 2015, ήτοι μείωση της τάξης του 11% λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθηκών που επικράτησαν στην ελληνική οικονομία μετά από την επιβολή των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και των capital controls και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων που ακολούθησε.

Οι καταθέσεις διαμορφώθηκαν σε 1,9 δισ. ευρώ περίπου μειωμένες κατά 11,7% σε σχέση με την 31/12/2015.

Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων ανήλθαν σε 4 δισ. ευρώ περίπου παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αντίστοιχα οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 2,8 δισ. ευρώ για τη χρήση που έληξε την 31/12/2016.

Για τα αποτελέσματα και τα μεγέθη της χρήσης 2016 της AtticaBank, η διοίκηση της τράπεζας επισημαίνει ότι κατά τη χρήση του 2016 ο Όμιλος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό διαρθρωτικών αλλαγών και έχει θέσει τις βάσεις για την εξυγίανσή του υπό τη νέα διοίκησή του από το Σεπτέμβριο του 2016.

«Τα αποτελέσματα των προσπαθειών αυτών αρχίζουν να γίνονται ήδη ορατά από το Α’ τρίμηνο του 2017. Οι επιβεβλημένες δράσεις εξυγίανσης οδήγησαν σε ζημιογόνο αποτέλεσμα για τη χρήση 2016, το οποίο όμως αναμένεται να σηματοδοτήσει την επαναφορά της κερδοφορίας του Ομίλου στις αμέσως επόμενες χρήσεις», επισημαίνει η διοίκηση της τράπεζας και προσθέτει:

«Ο Όμιλος της Attica Bank, με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, με όραμα, σχέδιο και σύγχρονες δομές, θα ανταποκριθεί με διακριτό τρόπο και συνέπεια στην ανάγκη χρηματοδότησης της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργώντας επιπλέον αξία στους μετόχους του. Στην επίτευξη των στόχων αυτών, συμβάλλει και το πλάνο αναδιάρθρωσης που κατατέθηκε στο υπουργείο Οικονομικών και προβλέπει την απομόχλευση του ισολογισμού και τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους. Ο Όμιλος διαθέτει υψηλό δείκτη κεφαλαίου κοινών μετοχών (CET 1) της τάξης του 14,8%. Επίσης, το υψηλό ύψος προβλέψεων που έχει σχηματίσει σωρευτικά η τράπεζα, καλύπτει περίπου το 30% επί του συνόλου του υπολοίπου των δανείων, κάτι το οποίο, σε συνδυασμό με τη συγκράτηση του ρυθμού δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, έχει θωρακίσει σημαντικά τη χρηματοοικονομική θέση της τράπεζας».

 

Ετικέτες: ,