• Πέμπτη, 28 Μαΐου, 2020

Σημείωμα της Μητρόπολης Περιστερίου για την πρόληψη κατά του νέου κορωνοϊού

Avatar
Peristeri News
Μάρτιος13/ 2020

Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με μέτρα πρόληψης κατά του νέου κορωνοϊού απέστειλε η Ιερά Μητρόπολης Περιστερίου, το οποίο αναφέρει:

Πρός

τούς Προϊσταμένους τῶν Ἱερῶν Ναῶν

καί τούς ὑπευθύνους Ἱερεῖς τῶν Μητροπολιτικῶν Παρεκκλησίων

τῆς καθ΄ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

 

Θέμα: “Μέτρα προλήψεως κατά τοῦ νέου Κορονοϊοῦ (2019-nCoV)

 

Ἀγαπητοί Πατέρες,

Ἐν συνεχείᾳ τοῦ ἀπό 4/3 ἐ.ἔ. ἡμετέρου ὑπηρεσιακοῦ σημειώματος μέ θέμα: “Μἐτρα προλήψεως τοῦ νέου κορονοϊοῦ” καί διά τοῦ ὁποίου διαβιβάζετο τό σεπτόν ἐγκύκλιον σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος (1067/435/28.2.2020), τό ὁποῖον καί ἀνεγνώσθη σ΄ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Περιστερίου, ἐρχόμεθα ἐκ νέου σήμερον 11/3 ἐ.ἔ. κατόπιν τῶν νέων δεδομένων (ἐξάπλωσις τοῦ ἰοῦ καί εἰς τήν πατρίδα μας, κλείσιμο σχολείων, ὅλο καί πιό δύσκολος ὁ ἔλεγχος του), ἀποφασίσαμε τά ὡς κάτωθι:

1.      Χρησιμοποίησις εἰδικῶν ἀντισηπτικῶν σέ ὅλους τούς Ἱερούς Ναούς , τά ὁποία θά εὑρίσκονται εἰς ἐμφανές σημεῖον τῆς εἰσόδου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ διά τούς πιστούς.

2.      Ἀπολύμανσις τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, ἐπαρκής ἀερισμός, καθαριότης τῶν ἐπιφανιῶν, τόσο τοῦ Ἱεροῦ Βήματος ὅσων καί τῶν χώρων τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Ὡσαύτως συχνός καθαρισμός τῶν ὑαλοπινάκων πού καλύπτουν τάς Ἱεράς Εἰκόνας μέ εἰδικά ἀντισηπτικά.

3.      Ἀναστέλλονται μέχρι τέλος Μαρτίου ὅλες οἱ προγραμματισμένες ἐνοριακές προσκυνηματικές ἐκδρομές, ἡ λειτουργία τῶν κοινωνικῶν φροντιστηρίων, οἱ κατηχητικές συνάξεις καί οἱαδήποτε ἄλλη ἐνοριακή ἐκδήλωση. Κάθε ἐξαίρεση ἐκ τῶν ἀνωτέρω, ἀπαιτεῖται ἄδεια ἀπό τόν Μητροπολίτη σας.

4.      Ἀποστέλλομεν τήν ὑπ΄ ἀριθμ.: 3013 Ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διά νά ἀναγνωσθῇ ΕΥΚΡΙΝΩΣ τήν ὥρα τοῦ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ἀντί ἄλλου κηρύγματος τήν Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (15.3.2020)

5.      Ἀποστέλλομεν εἰδικήν δέησιν, ἡ ὁποῖα δέον νά ψαλῇ πρό τοῦ “Δι΄ εὐχῶν” τῆς Θείας Λειτουργίας τῆς Β΄ Κυριακῆς τῶν Νηστειῶν,

6.      Ἀποστέλλομεν τό ὑπ΄ ἀριθμ.: 1292/508/11.3.2020 Ἐγκύκλιον Σημείωμα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πρός συμμόρφωσιν καί ἐφαρμογήν καί

7.      Ἀποστέλλομεν τήν ὑπ’ ἀριθμ.: 16393/9.03.2020 Ἐγκύκλιο τοῦ Ὑπουργείου Ὑγείας μέ θέμα: “Μέτρα προστασίας τῆς Δημόσιας Ὑγείας μέσω πρόληψης κατά τῆς διασπορᾶς τοῦ κορωνοϊοῦ COVID-19 σέ χώρους ἐργασίας” πρός ἐνημέρωσιν τῶν πιστῶν καί συμμόρφωσιν ἐπ΄ αὐτῶν.

Καί τέλος, ἄς ἐντείνομεν ἅπαντες τίς προσευχές μας πρός τόν ἰατρό τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων ἡμῶν, τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, ἰδιαίτερα κατά τήν κατανυκτική περίοδο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς πού διανύομεν, ὥστε νά διαφυλάξῃ πάντας τούς ἀδελφούς μας ἀπό τήν ἀπειλήν τῆς νόσου τοῦ κορονοϊοῦ.