• Τετάρτη, 5 Αυγούστου, 2020

Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου

Avatar
Peristeri News
Αύγουστος13/ 2019

Μέσω δύο προκηρύξεων θα γίνουν 25 προσλήψεις στο Δήμο Περιστερίου για το Δημοτικό Ωδείο.

1η Προκήρυξη – 17 θέσεις

ΠΕ Καθηγητής βιολιού Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής πιάνου Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής Βυζαντινής μουσικής Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής υποχρεωτικών & ανώτερων θεωρητικών Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 2
ΤΕ Καθηγητής βιολιού Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής κλασικής κιθάρας Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 2
ΤΕ Καθηγητής πιάνου – Δ/νσης χορωδίας Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής φλάουτου- φλογέρας Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής σαξοφώνου- ιστορίας μουσικής Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής μουσικών συνόλων εγχόρδων νυκτών Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής μονωδίας – μελοδραματικής Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ Καθηγητής Μουσικοκινητικής Αγωγής (Σύστημα Orff) – Σύγχρονου τραγουδιού Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΔΕ Καθηγητής ηλεκτρικού μπάσου Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΔΕ Καθηγητής σύγχρονων και παραδοσιακών κρουστών Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΔΕ Καθηγητής ντραμς Έως εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός θέσης και η ειδικότητα καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
 • δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροής στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για κάποιο ποινικό αδίκημα.
 • Ότι δεν τελούν υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 • Ότι δεν παραπέμφθηκαν με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποια από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον τους κατηγορία για οποιαδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ και εφόσον εξήλθαν από την υπηρεσία, για ποια αιτία.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα. Θα αναρτηθεί και στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμουwww.peristeri.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

2η Προκήρυξη – 8 θέσεις

ΤΕ καθηγητής μουσικοκινητικής αγωγής – σύστημα Orff Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης 1
ΤΕ καθηγητής σύγχρονου τραγουδιού Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1
ΤΕ καθηγητής συνοδείας πιάνου τάξης μονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1
ΤΕ καθηγητής σύνθεσης Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1
ΤΕ καθηγητής σύγχρονου πιάνου Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1
ΤΕ καθηγητής βιολιού Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1
ΤΕ καθηγητής βιολοντσέλου Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1
ΠΕ/ ΤΕ Μουσικός για τη θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Έως δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνια πρόσληψης 1

Γενικά προσόντα πρόσληψης

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
 2. Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται οι υποψήφιοι που είναι: α) Έλληνες πολίτες, β) πολίτες των άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό τους περιορισμούς του άρθρου 1 παρ. 1 του N.2431/1996 και γ) Βορειοηπειρώτες, Κύπριοι Ομογενείς και Ομογενείς αλλοδαποί που προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη και από τα νησιά Ίμβρο και Τένεδο, χωρίς να απαιτείται πιστοποιητικό ελληνικής ιθαγένειας, υπό την προϋπόθεση ότι η ιδιότητά τους ως Ελλήνων, κατά το γένος και τη συνείδηση, αποδεικνύεται με άλλους τρόπους (ν.δ.3832/1958).
 3. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 4. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή (για τους άνδρες υποψήφιους).
 5. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν:

 1. Αίτηση στην οποία να αναφέρεται ο κωδικός θέσης και η ειδικότητα καθώς και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.
 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι:
 • δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροής στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προσδιορίζεται, ιδιαίτερα εάν έχει καταδικαστεί για κάποιο ποινικό αδίκημα.
 • Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.
 • Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποια από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π.Δ. 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιαδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.
 • Αν υπηρετούν ή υπηρέτησαν με οποιαδήποτε ειδικότητα στο Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή ΟΣΑ και εφόσον εξήλθαν από την υπηρεσία, για ποια αιτία.
 • Ότι έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που αιτούνται.
 1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνουν ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή ότι έχουν λάβει νόμιμη απαλλαγή και την αιτία αυτής (για τους άνδρες υποψήφιους).
 2. Βιογραφικό σημείωμα.
 3. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Ευκρινή φωτοαντίγραφα τίτλων σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών (βασικοί ή μεταπτυχιακοί) που προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και να φέρουν αναγνωρισμένη ισοτιμία του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.
 6. Για τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι ιδιοκτήτης Ωδείου ή Μουσικής Σχολής και ότι δεν κατέχει θέση καλλιτεχνικού διευθυντή κατά τη διαδικασία της προκήρυξης.
 7. Αποδεικτικά της εργασιακής εμπειρίας. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα ή ΟΤΑ ή δημοτικές επιχειρήσεις, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα. Η παρούσα θα αναρτηθεί στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμουwww.peristeri.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλ. Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.121 34, Περιστέρι Ν. Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Ανδρέα Κακαρούχα (τηλ. επικοινωνίας: 210.57.01.106, 210.57.83.260). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.