• Τετάρτη, 19 Φεβρουάριος, 2020

Αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου Αλέξη Σταυρούλια

Peristeri News
Ιανουάριος11/ 2011

Ανάπτυξης – Οικονομικών

Με απόφαση του Δημάρχου Περιστερίου Ανδρέα Παχατουρίδη ορίσθηκε στις 3 Ιανουαρίου 2011 ως Αντιδήμαρχος ο Δημοτικός Σύμβουλος της Πλειοψηφίας Αλέξης Σταυρούλιας και του εκχωρεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, εκτός του Τμήματος Δημοτικού Κοιμητηρίου,

β) την υπογραφή εντολής διαχείρισης της πάγιας προκαταβολής και των συναφών χρηματικών ενταλμάτων,

γ) την υπογραφή των Εκθέσεων Δαπανών όλων των Υπηρεσιών του Δήμου,

δ) την υπογραφή των πάσης φύσεως χρηματικών ενταλμάτων, που αφορούν στο σύνολο των Δημοτικών Υπηρεσιών,

ε) την υπογραφή των πάσης φύσεως αδειών που εκδίδονται από το Τμήμα Αδειών Καταστημάτων & Θεαμάτων του Δήμου, καθώς και των πράξεων & εγγράφων που σχετίζονται με την λειτουργία του τμήματος αυτού,

στ) την τέλεση των πολιτικών γάμων εκ περιτροπής με τους λοιπούς Αντιδημάρχους,

ζ) την αρμοδιότητα για θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης των διευθύνσεών του.